Ciljevi

Ciljevi udruženja „Majka Priroda“ su:

 • Zaštita zemljišnih resursa i životne sredine;
 • Smanjanje degradacije zemljišta i borba protiv suše;
 • Aktivno učešće u implementaciji Akcionog programa za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanje posljedica suše u Bosni i Hercegovini;
 • Aktivno učešće u implementaciji Konvencije Ujedinjenih Nacija za borbu protiv desertifikacije zemljišta (UNCCD), Konvencije Ujedinjenih Nacija za očuvanje biodiverziteta (UNCBD) i Okvirne Konvencije Ujedinjenih Nacija o promjeni klime (UNFCCC) u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
 • Aktivno učešće u dostizanju neutralnosti degradacije zemljišta do 2030. godine u Republici srpskoj (BiH);
 • Aktivno učešće u dostizanju ciljeva održivog razvoja u okviru Globalne Agende;
 • Aktivno učešće u jačanju legislative u oblasti zemljišnih resursa i zaštitte životne sredine na svim nivoima;
 • Aktivno učešće u kreiranju strateških dokumenata iz oblasti zemljišta i životne sredine na svim nivoima vlasti;
 • Jačanje ekonomskog položaja žena i mladih u ruralnim područjima kroz održivo upravljanje zemljištem;
 • Edukacija građana, a posebno žena, djece i mladih o značaju očuvanja zemljišnih resursa i životne sredine;
 • Aktivno uključenje žena u pitanja zaštite zemljišta i životne sredine
 • Utvrđivanje uloge i promocija važnosti učešća građana, a naročito žena u planiarnju i održivom upravljanju zemljištem,
 • Organizovanje aktivnosti na zaštiti zemljišta i rehabilitaciji ugroženih i degradiranih područja;
 • Javno zalaganje za promjenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i posebno u pogledu postupanja sa zemljišnim resursima.