U skladu sa Odlukama 2 i 3/COP 12, sa 12 Konferencije zemalja članica (Conference of Parties – COP) UNCCD-a, održanog u Ankari, neutralnost degradacije zemljišta (LDN) je definisana kao „stanje u kojem kvalitet i kvantitet zemljišnih resursa, neophodan za održavanje funkcija ekosistema i obezbjeđivanje proizvodnje hrane, treba da ostane stabilan ili poboljšan u okviru određenih prostornih i vremenskih uslova.“ U skladu sanavedenim, sve države potpisnice su pozvane da na dobrovoljnoj bazi formulišu ciljeve ka dostizanju LDN-a i da ih uvrste u svoje UNCCD akcione programe. U skladu sa navedenim odlukama, Globalni mehanizam (GM) je uspostavio Program za podršku u definisanju dobrovoljno definisanih ciljeva za postizanje LDN-a, a osnova ovog programa jeste da omogući zemljama da definišu glavni LDN cilj i identifikuju potrebne korake i mjere za dostizanje neutralnosti degradacije zemljišta.

Ova radionica, na kojoj je učestvovao i UNEP kao član radne grupe, je pored okupljanja predstavnika relevantnih vladinih institucija, javnih i naučnih institucija, kao i nevladinih organizacija, imala za cilj obilježavanje službenog početka LDN procesa i aktivnosti u Bosni i Hercegovini,  te predstavljanje radnog plana, aktivnosti, te očekivanih rezultata, pri uspostavljanju LDN cilja za Bosnu i Hercegovinu.

Glavni ciljevi radionice su bili :

  • Predstavljanje LDN procesa;
  • Predstavljanje radnog plana i aktivnosti u BiH;
  • Definisanje glavnih izazova u uključivanju LDN koncepta u politike i strateške dokumente;
  • Predstavljanje koraka ka uspostavljanju osnovnog LDN cilja i mjera za dostizanje neutralne degradacije zemljišta;
  • Diskusija

Materijali sa radionice se mogu preuzeti na linkovima ispod:

Kontakti:

  • Nacionalna fokalna tačka za UNCCD je dr. Zoran Maletić, pomoćnik ministra za poljoprivredu, prehrambenu industriju i ruralni razvoj /Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
  • UNCCD CST Korespodent za BiH i predsjedavajući komiteta za nauku i tehnologiju UNCCD Konvencije, prof.dr. Hamid Čustović
  • LDN konsultant za RS, doc. dr Marijana Kapović Solomun
  • LDN konsultant za FBiH, prof.dr. Hamid Čustović

Akcioni program

Projekat „Podrška Bosni i Hercegovini za razvoj državnih akcionih programa u skladu sa desetogodišnjom strategijom Konvencije Ujedinjenih nacija o suzbijanju dezertifikacije (UNCCD) i izvještavanje prema UNCCD-u” ima za cilj usmjeriti finansiranje Globalnog fonda za okoliš (GEF) za ispunjavanje obaveza BiH prema ovoj važnoj Rio konvenciji, kao što su: a) Razvoj Akcionog programa (National Action Programme – NAP) u skladu sa Desetogodišnjom strategijom Konvencije, te b) Proces izvještavanja prema Konvenciji.

Projekat je finansiran od strane GEF-a a implementira ga UNEP, dok je UNCCD politički fokalni point za BiH, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, odgovorno za provedbu projekta u skladu sa ciljevima i raspoloživim budžetom. NFP za UNCCD i državni Koordinator Konvencije za nauku i tehnologiju takođe su bili aktivno uključeni u realizaciju projekta.

Projekat ima za cilj pomoći Bosni i Hercegovini u formulisanju prvog NAP-a, što će pomoći unapređenju sprovođenja i monitoringa rada na UNCCD-u u BiH i doprinijeti boljem donošenju odluka po pitanjima dezertifikacije i degradacije zemljišta, suše i održivog upravljanja zemljištem.