Korisni linkovi

Zvanične institucije u Bosni i Hercegovini – državni nivo:

Web Adresar BiH institucija
http://www.adresar.ads.gov.ba

Predsjedništvo BiH
http://www.predsjednistvobih.ba

Parlamentarna skupština BiH
http://www.psbih.org

Vijeće ministara BiH
http://www.vijeceministara.gov.ba

Ustavni sud BiH
http://www.ustavnisud.ba

Ministarstvo pravde BiH
http://www.mpr.gov.ba

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
http://www.mhrr.gov.ba

Agencija za ravnopravnost polova BiH
http://www.arsbih.gov.ba

Izborna komisija BiH
http://www.izbori.ba

Direkcija za evropske integracije BiH
http://www.dei.gov.ba

Ured državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima BiH
http://www.anti-trafficking.gov.ba

Agencija za statistiku BiH
http://www.bhas.ba

Regulatorna agencija za komunikacije BiH
http://www.cra.ba

Zvanične institucije u Bosni i Hercegovini – entitetski nivo:

Predsjednik Republike Srpske
http://www.predsjednikrs.net

Vlada Republike Srpske
http://www.vladars.net

Vlada Federacije BiH
http://www.fbihvlada.gov.ba

Narodna skupština Republike Srpske
http://www.narodnaskupstinars.net

Parlament Federacije BiH
http://www.parlamentfbih.gov.ba

Ustavni sud Republike Srpske
http://www.ustavnisud.org

Ustavni sud Federacije BiH
http://www.ustavnisudfbih.ba/

Gender centar Republike Srpske
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Pages/default.aspx

Gender Centar Federacije BiH
http://www.fgenderc.com.ba

Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske
http://www.rs.cest.gov.ba/

Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH
http://www.fbih.cest.gov.ba/

Zavod za statistiku Republike Srpske
http://www.rzs.rs.ba

Zavod za statistiku Federacije BiH
http://www.fzs.ba

Lokalne nevladine organizacije/udruženja građana/ki u BiH/:

Helsinški parlament građana Banja Luka
http://www.hcabl.org

Udruženje građanki Žene Ženama Sarajevo
http://www.zenezenama.com.ba

Udruženje žena Medica Zenica
http://www.medica.org.ba

Udruženje žena Žene sa Une Bihać
http://www.zenesaune.ba

Viktorija 99 Jajce
http://www.viktorija99.ba

Žena BiH Mostar
http://www.zenabih.ba/

Priroda Bratunac
http://www.priroda-bratunac.org

Udruženje žena Vive Žene Tuzla
http://www.vivezene.ba

Vesta Tuzla
http://www.vesta.ba

Referentna grupa Tuzla
http://www.rgtuzla.org

Udruženje Vaša Prava BiH
http://www.vasaprava.org

Organizacija Q
http://www.queer.ba

Helsinški komitet za ljudska prava u BiH
http://www.bh-hchr.org

Centri Civilnih Inicijativa BiH
www.ccibh.org

Centar za slobodan pristup informacijama Sarajevo
http://www.cspi-bih.org

Žene za žene Internacional, Sarajevo
http://www.zenezazene.ba

Međunarodne organizacije u BiH/:

Kvinna till Kvinna Švedska
http://www.iktk.se

Evropska komisija, Delegacija u BiH
http://www.europa.ba

Ured visokog predstavnika za BiH
http://www.ohr.int

UNDP, Gender Program u BiH
http:www.gender.undp.ba

OSCE Misija u BiH
http://www.oscebih.org

Web resursi – ženska ljudska prava, ravnopravnost polova i mediji

Lara On Line – Internet magazin za žene u BiH
http://www.online-lara.com

Nezavisna unija profesionalnih novinara BiH
http://nupn.ba

Globalni projekat monitoringa medija (GMMP)
http://www.whomakesthenews.org/

Mediji izvještavaju ženama  
http://www.mediareporttowomen.com

Ženska organizacija za okoliš i razvoj (WEDO)
http://www.wedo.org

Siyanda On Line Baza Podataka
http://www.siyanda.org

KARAT Koalicija
http://www.karat.org/index.html

BiH Ured Radne grupe za jednakost polova
http://www.gtfbh.org

Resursni centar civilnog društva u BiH
http://www.civilnodrustvo.ba/

Balkan Human Rights Network
http://www.balkan-rights.net

Grupa za podršku seksualno zlostavljanoj djeci, žrtvama incesta i žrtvama rata, Beograd, Srbija
http://www.incesttraumacentar.org.yu

Autonomni ženski centar Beograd, Srbija
http://www.womenngo.org.yu

Žene na delu Beograd, Srbija
http://www.zenenadelu.org.yu

Ženska mreža Hrvatske
http://www.zenska-mreza.hr

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Hrvatske
http://www.prs.hr

Ured Vlade za ravnopravnost spolova Hrvatska
http://www.ured-ravnopravnost.hr